zamknij okno

Regulamin sklepu internetowego

I. ZASADY OGÓLNE

§ 1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) The Winners – należy przez to rozumieć Spółkę The Winners Mental Training sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Pługi 4, prowadząca działalność na podstawie wpisu pod numerem 0000417858 do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy KRS, zarejestrowanej jako płatnik podatku VAT, której nadany został Numer Identyfikacji Podatkowej: 7393854138, REGON 281390405, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20.000 złotych, zwana w dalszej treści niniejszego Regulaminu także The Winners;

b) Użytkownikiem – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

 c)Serwisem – należy przez to rozumieć prowadzony przez The Winners w swoim portalu internetowym pod adresem www.the-winners.pl  serwis internetowy;

d)Produkcie – należy przez to rozumieć publikacje audio oraz tekstowe w formie plików utrwalonych na elektronicznych nośnikach oraz w postaci drukowanej, programy komputerowe oraz czasopisma (w tym pakiety) będące w aktualnej ofercie handlowej Serwisu;

2. Regulamin określa zasady dokonywania przez The Winner, za pośrednictwem serwisu, sprzedaży Produktów Użytkownikom. Regulamin jest dostępny na stronie www.the-winners.pl  /regulamin/ dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Użytkownika.

§ 2

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może odsłuchiwać, przeglądać i nabywać oferowane w nim Produkty i korzystać z nich zgodnie z Licencją Użytkownika.

2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie www.the-winners.pl  /regulamin/ przed złożeniem zamówienia na Produkty dostępne w Serwisie. Użytkownik potwierdzając złożenie zamówienia w Serwisie, składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w tracie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 3

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie.

3. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. The Winners zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

5. The Winners w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia. Możliwość anulowania zamówienia nie dotyczy przypadku, gdy zamówienie zostało przez podmiot mający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W takiej sytuacji The Winners nawiąże kontakt z Użytkownikiem poprzez dane kontaktowe wskazane przez Użytkownika w formularzu zamówienia (e-mail, telefon) celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących informacji podanych w zamówieniu. W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie informacji i danych wskazanych przez Użytkownika będącego konsumentem w formularzu zamówienia The Winners ma prawo do anulowania zamówienia.

6. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

7. Serwis zapewnia dostęp do zakupionych Produktów w formie elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet. Zakup Produktów zapisanych w formacie elektronicznym (np. mp3, PDF) może być dokonany wyłącznie przez Użytkownika, który przed zakupem zarejestrował i zalogował się w Serwisie. Pobranie pliku z Produktem w postaci elektronicznej wymaga każdorazowo zalogowania się przez Użytkownika do swojego konta na portalu www.the-winners.pl

8. Użytkownik, który zamierza zakupić Produkt zapisany w postaci elektronicznej powinien posiadać:
1) dostęp do Internetu,
2) przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 7 bądź nowszej, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej odpowiedniej przeglądarki,
3) adres poczty elektronicznej.

9. W ramach rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązany będzie podać następujące informacje:
1) nazwisko i imię / nazwę Użytkownika,
2) adres zamieszkania / siedziby Użytkownika,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. 2,
4) adres poczty elektronicznej Użytkownika.
Dane wymienione w pkt. 1-4 powyżej są danymi niezbędnymi do zawarcia Umowy oraz do jej realizacji przez The Winners.

10. Użytkownik zamawia Produkt za pośrednictwem Serwisu stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych na stronie www.the-winners.pl

11. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez The Winners przyjęcia zamówienia. W terminie 4 (czterech) godzin od momentu doręczenia zamówienia do The Winners, system teleinformatyczny The Winners wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w treści zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę jednostkową, ilość egzemplarzy, cenę całkowitą. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego przedmiot, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) godzin od momentu złożenia zamówienia, Kupujący może jeszcze odstąpić od umowy anulując zamówienie na swoim koncie w Serwisie.

12. W wyniku złożenia przez Użytkownika zamówienia na zakup Produktów oraz potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia przez The Winners w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej "Umową".

13. Umowa jest zrealizowana przez The Winners z upływem terminu wskazanego w § 6 ust. 5 poniżej, a jeżeli pobranie nastąpiło przed upływem tego terminu - z datą pobrania przez Użytkownika takiego Produktu w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 6 zdanie ostatnie poniżej niniejszego Regulaminu.

14. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zarówno zamówienia, jak i osoby Użytkownika.


§ 4

 1.Zamówienie zostanie zrealizowane przez The Winners pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.

2. W przypadku, gdy Użytkownik posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego postanowienia ust. 1 nie stosuje się. W przypadku takim, jeżeli The Winners nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, The Winners powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowę pomiędzy konsumentem a The Winners uważana jest za niezawartą.

3. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji Zamówienia lub The Winners otrzymała należność za zamówienie

4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 (od trzech do siedmiu) dni roboczych.

5. Z przyczyn niezależnych od The Winners terminy realizacji zamówień określone w ust. 2 i 3 powyżej mogą ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji The Winners zobowiązana jest niezwłocznie poinformować Użytkownika o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Użytkownik jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia i odstąpienia od umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.


§ 5 

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

3. The Winners zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Serwisu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Serwisu i będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po ich wprowadzeniu do systemu informatycznego Serwisu.

III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 6

1. The Winners realizuje zamówienia dotyczące Produktów w sposób wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

2. Użytkownik może wybrać następujące sposoby realizacji zamówienia dotyczącego Produktów:
a) za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – w takim przypadku orientacyjny termin dostawy wynosi 2 (dwa) dni robocze liczone od momentu realizacji zamówienia (całkowity czas realizacji zamówienia: 96 godz., od poniedziałku do piątku),

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej – w takim przypadku orientacyjny termin dostawy wynosi 7 (siedem) dni roboczych liczonych od momentu realizacji zamówienia,

c) dostęp do Produktów on-line.

3. Koszty przesyłki Produktów pokrywa Użytkownik. W przypadku wysyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

a) za pośrednictwem Poczty Polskiej – stawka opłaty według cennika operatora pocztowego;
b) za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt jest zgodny z aktualną stawką operatora pocztowego

4. W przypadku zamówienia Produktów w formacie elektronicznym (mp3, PDF), Produkty będą dostępna do pobrania niezwłocznie po otrzymaniu przez The Winners od operatora płatności potwierdzenia akceptacji transakcji. Zapewnienie przez The Winners dostępności Produktów w postaci elektronicznej nastąpi poprzez udostępnienie Użytkownikowi linku do pobrania Produktu z poziomu konta Użytkownika w Serwisie, po uprzednim zalogowaniu Użytkownika do swojego konta w Serwisie. Z momentem udostępnienia Użytkownikowi ww. linku zostaje udzielona przez The Winners licencja na korzystanie z Produktu w postaci elektronicznej, stosownie do postanowień zawartych w Rozdziale V § 9 niniejszego Regulaminu.

6. Użytkownik powinien pobrać zamówiony Produkt w postaci elektronicznej niezwłocznie po umożliwieniu mu jej pobrania, stosownie do zakresu udzielonej licencji i innych postanowień niniejszego Regulaminu, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od tej daty. Jeżeli jednak Użytkownik nie pobierze Produktu w postaci elektronicznej w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, The Winners ma prawo zablokować możliwość takiego pobrania ze skutkami wskazanymi w ust. 7 poniżej. W przypadku, gdy Użytkownik jest osobą posiadającą status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego The Winners, w sytuacji opisanej w niniejszym ustępie, nie ma prawa zablokować konsumentowi możliwość pobrania Produktu w formacie elektronicznym.

7. Zamówienie na Produkt w postaci elektronicznej zostaje zrealizowane z momentem pobrania tego Produktu przez Użytkownika, a jeżeli pobranie − mimo umożliwienia Użytkownikowi jego dokonania − nie nastąpi w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, z datą dokonania przez The Winners zablokowania dostępu do tego Produktu, z zastrzeżeniem ust. 6 zdanie ostatnie powyżej.

8. W przypadku, gdy Użytkownik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski, The Winners po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia dotyczącego Produktu zobowiązany jest poinformować Użytkownika o wysokości opłat należnych za realizację złożonego zamówienia. Po wpłynięciu kwoty tytułem zapłaty ceny, The Winners dostarcza Użytkownikowi zamówione Produkty w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w ust. 2 terminy dostarczenia zamówionych publikacji mogą ulec wydłużeniu, o czym The Winners zobowiązana jest poinformować Użytkownika.

9. Wskazane w ust. 2 powyżej terminy dostarczenia zamówionych Produktów mają charakter orientacyjny. The Winners oświadcza, że nie ponosi wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności za opóźnienia realizacji zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od The Winners, w tym w szczególności w sytuacji, gdy opóźnienie jest wynikiem zachowania podmiotu dostarczającego zamówienie tj. Poczty Polskiej lub podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Postanowienia zdania pierwszego oraz zdania drugiego niniejszego ustępu nie stosuje się w przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba posiadająca status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

1. Dostępne są następujące formy płatności za Produkty:

a) przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę,
b) przelewem bankowym na rachunek The Winners  – datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego The Winners,

c) kartą kredytową - należność pobierana jest w chwili akceptacji transakcji przez operatora płatności,

d) przez SMS.

2. Wybór formy płatności należy do Użytkownika.

IV. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

§ 8

 1. The Winners  odpowiada wobec Użytkownika, posiadającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową zakupionych Produktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy nie mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością.

3. Użytkownik posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej Produktów w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy dotyczącej Produktów wymaga oświadczenia Użytkownika złożonego na piśmie, wysłanego w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej The Winners: W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik, będący konsumentem ma prawo do zwrotu zakupionych Produktów bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki.

4. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Produktów, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

5. Zarówno odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym, nie przedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru.

6. Użytkownicy mający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego składając zamówienie na zakup Produktów w formacie elektronicznym do używania on-line lub do ściągnięcia za pośrednictwem Internetu wyrażają tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez The Winners  usługi objętej przedmiotem zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm; dalej jako ustawa o ochronie praw konsumentów) tj. przed upływem 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia przez niego Umowy z The Winners.

7. Poucza się, że stosownie do art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie praw konsumentów Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 ww. ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W świetle art. 10 ust. 1 Ustawy o ochronie praw konsumentów termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

8. Użytkownik, działający przy Umowie jako konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie praw konsumentów, w tym w przypadku:
1) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie praw konsumentów,

2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
Mając to na uwadze The Winners niniejszym zastrzega, że z uwagi na możliwość rozpoczęcia przez The Winners  świadczenia usługi umożliwiającej dostęp on-line lub pobranie Produktu w formacie elektronicznym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów, a także z uwagi na niemożliwość zwrócenia pobranego przez Użytkownika Produktu w formacie elektronicznym, w każdym przypadku po przystąpienia do korzystania on-line lub pobraniu przez Użytkownika Produktu w formacie elektronicznym przyjmuje się, że prawo odstąpienia od Umowy w warunkach wyżej opisanych Użytkownikowi nie przysługuje.


9. Zarówno w przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Produktów, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak i zwrotu zakupionego towaru, o którym mowa w ust 5 powyżej zwrotów zakupionych Produktów należy dokonywać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie (osoba z Działu Obsługi Klienta) poinformuje Użytkownika o planowanym terminie odbioru paczki przez kuriera) lub Pocztą Polską: na podany poniżej adres: 10-850 Olsztyn, ul.Pługi 4  z dopiskiem: Zwrot The Winners.

10. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Produktów, do przesyłki zawierającej zwracany egzemplarz Produktu Użytkownik zobowiązany jest dołączyć ksero otrzymanej od The Winners faktury VAT.

11. Cena uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez The Winners, przelewem na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Użytkownik ponosi koszty związane z przesyłką towaru.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z PUBLIKACJI W FORMATACH ELEKRONICZNYCH (LICENCJA UŻYTKOWNIKA)

§ 9

 1.Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu The Winners  podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zakres udzielonej licencji na korzystanie z Produktów, w tym okres jej obowiązywania, może różnić się w odniesieniu do różnych Publikacji. Zakres licencji na korzystanie z Produktu on-line opisany jest w sekcji „Krok1 i Krok3”  widocznej przy każdym Produkcie w formie elektronicznej (mp3, PDF) w karcie produktu w Serwisie. Szczegółowy zakres uprawnień do korzystania z Produktu, zamieszczony w sekcji „Krok1 i Krok3” może obejmować następujące elementy:

1) dopuszczalną liczbę komputerów lub urządzeń mobilnych, na które Produkt może zostać pobrany,
2) liczbę urządzeń, na których może zostać otwarty pobrany plik zawierający Produkt w postaci elektronicznej,
3) informacja o zabezpieczeniu oraz sposobie zabezpieczenia Produktu; w przypadku, w którym Produkt został zabezpieczony Użytkownik zobowiązuje się do nieusuwania ustanowionego przez The Winners zabezpieczenia.

3. Użytkownik ma prawo korzystać z Produktu wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na własny użytek. Licencja na korzystanie z Produktu zostaje udzielona wyłącznie Użytkownikowi, który złożył zamówienie na taki Produkt poprzez swoje konto w Serwisie.

4. Użytkownik nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani wprowadzania Produktu do obrotu, ani w całości ani we fragmentach; ingerowania w jej zawartość, w tym usuwania jakichkolwiek błędów; usuwania oznaczeń wydawcy ani technicznych zabezpieczeń; publikowania, dystrybucji, powielania (kopiowania); oddawania Produktu w najem poza zakresem użytkowania opisanego w sekcji „Krok1 i Krok3” widocznego przy każdym Produkcie w karcie produktu w Serwisie.

5. O ile zakres uprawnień do korzystania z danego Produktu pobranego w postaci elektronicznej, znajdujący się w sekcji „Krok1 i Krok3” widocznej przy każdym Produkcie w karcie produktu w Serwisie nie stanowi inaczej, Użytkownik może pobrać zamówiony Produkt w postaci elektronicznej tylko na jeden komputer albo tylko na jedno urządzenie mobilne (telefon, czytnik e-booków, iPad, itp.). Zakupiony plik obejmujący Produkt w postaci elektronicznej może zostać otwarty wyłącznie na (……………) urządzeniach Użytkownika.

6. Użytkownik, który zakupił Produkt, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z takiego Produktu.

7. Użytkownik obowiązany jest dołożyć należytej staranności, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z Produktu w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem.

VI. REKLAMACJE

§ 10

 1. Reklamacje dotyczące wad zakupionych Produktów należy zgłosić The Winners nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej z dopiskiem REKLAMACJA. W przypadku Produktów w formacie elektronicznym zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dopisek REKLAMACJA DOT. PUBLIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

2. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Produkty, za wyjątkiem Produktów dostępnych on-line lub do ściągnięcia za pośrednictwem Internetu, będące przedmiotem reklamacji należy, nie później niż w ciągu kolejnych 2 dni odesłać na koszt The Winners za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, wskazanego oraz zamówionego przez The Winners (upoważniona osoba z The Winners poinformuje Użytkownika o planowanym terminie odbioru paczki przez kuriera) lub pocztą polską, na podany poniżej adres: 10-850 Olsztyn, ul.Pługi 4 z dopiskiem: Zwrot The Winners.

3. W przypadku Produktów dostępnych on-line lub do ściągnięcia za pośrednictwem Internetu reklamacja może dotyczyć wad produktu (uszkodzenie lub niepełność pliku, niemożność otworzenia pliku, niezgodność z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub umożliwienia korzystania, ściągnięcia Produktu w formacie elektronicznym w czasie określonym w niniejszym Regulaminie i w sposób określony w Regulaminie).

4. Z zakresu reklamacji dotyczących Produktu w formacie elektronicznym wyłączone są następujące wady, usterki i nieprawidłowości wynikające:

1) z błędów lub pomyłek Użytkownika,

2) z nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, przeglądarki internetowej, bądź innego oprogramowania Użytkownika lub łącz telekomunikacyjnych,

3) z działalności podmiotów trzecich, za których działania The Winners nie odpowiada.


5. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Użytkownik zgłasza, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Użytkownikiem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). The Winners zastrzega sobie możliwość kontaktu z Użytkownikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.

6. Do przesyłki należy dołączyć otrzymaną ksero faktury VAT oraz opis reklamowanej cechy zakupionego Produktu.

7. Koszty przesyłki reklamowanych Produktów ponosi The Winners.

8. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanych Produktów lub – w przypadku Produktów dostępnych on-line lub do ściągnięcia za pośrednictwem Internetu – od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba, że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku The Winners zwróci się do Użytkownika z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Użytkownika.

9. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 8, The Winners poinformuje o tym Użytkownika, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

10. W razie niezajęcia przez The Winners żadnego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Użytkownika reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanych Produktów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez The Winners za zasadną.

11. Jeżeli reklamacja okaże się być uzasadniona, uszkodzony Produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy egzemplarz, a jeśli będzie to niemożliwe, z uwagi na brak w magazynie centralnym Produktu objętego zamówieniem lub – w przypadku Produktów dostępnych on-line lub do ściągnięcia za pośrednictwem Internetu – z powodu niemożliwości zapewnienia Użytkownikowi pobrania lub odsłuchania Produktu w sposób umożliwiający korzystanie z niego zgodnie z Umową oraz Regulaminem, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takiej sytuacji

The Winners zwróci Użytkownikowi równowartość uiszczonej ceny lub, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika zaoferuje w zamian inny towar dostępny w tym czasie.

12. W przypadku wymiany Produktu, koszty związanie z dostawą nowego egzemplarza Produktu ponosi The Winners.

13. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego tygodnia od dnia zrealizowania przez The Winners obowiązku wydania Produktu lub umożliwienia pobrania albo odtworzenia on-line Produktu, nie podlegają rozpatrzeniu przez The Winners.

 

§ 11

1. W przypadku, gdy Użytkownik jest podmiotem posiadającym status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego postanowień § 10 powyżej nie stosuje się. W takiej sytuacji stosuje się zapisy § 11 ust. 2 – 12 niniejszego Regulaminu .

2. Użytkownik ma prawo składać reklamacje związane z wadami i usterkami Produktu oraz sposobem realizacji zamówienia przez The Winners. W przypadku Produktu dostępnego on-line lub do ściągnięcia za pośrednictwem Internetu reklamacja może dotyczyć wad produktu (uszkodzenie lub niepełność pliku, niemożność otworzenia pliku, niezgodność z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub braku możliwości ściągnięcia lub odtworzenia Produktu w formacie elektronicznym w czasie określonym w niniejszym Regulaminie i w sposób określony w Regulaminie) oraz innych nieprawidłowości związanych z realizacją zamówienia.

3. Użytkownik może złożyć reklamację:
a. pisemnie na adres korespondencyjny The Winners: 10-850 Olsztyn, ul. Pługi 4,
b. drogą elektroniczną na adres e-mail The Winners:

4. Za dzień wniesienia reklamacji:
a. pisemnej - przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny The Winners,
b. drogą elektroniczna - przyjmuje się datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej,

5. Po wniesieniu reklamacji Użytkownik otrzymuje niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni - pisemne potwierdzenie jej wniesienia. W przypadku wcześniejszego uwzględnienia reklamacji zgodnie z wnioskiem Użytkownika, The Winners jest zwolniona z obowiązku potwierdzania jej wniesienia.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać dane Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.

7. The Winners udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, reklamacje uznaje się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Użytkownika.


8. Jeżeli reklamacja złożona przez Użytkownika nie zostanie uwzględniona w całości lub w części, Użytkownik może w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. Użytkownik ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego również przed wyczerpaniem drogi postępowania reklamacyjnego.

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, The Winners uczyni zadość wszystkim roszczeniom Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

10. W przypadku wymiany Produktu, koszty związanie z dostawą nowego egzemplarza Produktu ponosi The Winners.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

§ 12

1. The Winners zapewnia, iż dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych The Winners.

2. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkownika jest The Winners.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

4. Każdy Użytkownik może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.

5. The Winners nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Użytkownikach i zakupach dokonanych przez Użytkowników. Serwis dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Użytkowników oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.


6. Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje prawidłowe wykonywanie przez The Winners umowy zawartej z Użytkownikiem.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. W przypadku, gdy Użytkownik posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży Produktów w Serwisie stosuje się, również w sytuacji, gdy nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2012r i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.


3. The Winners uprawniona jest do wydania nowego Regulaminu lub do dokonania zmiany treści Regulaminu w przypadku:

1) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

2) zmiany warunków technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

3) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

4) siły wyższej,

5) zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych The Winners w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne.


4. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu The Winners zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.the-winners.pl  Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez The Winners zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień na Produkty złożone przez Użytkowników po wejściu w życie tych zmian.

5. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu The Winners nie ponosi odpowiedzialności za:

1) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów;

2) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których The Winners przy zachowaniu należytej staranności nie była wstanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,

3) korzystanie z Serwisu przez Użytkownika niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
4) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od The Winners;

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Zmiana nazwy The Winners nie stanowi zmiany Regulaminu.
 

WSPÓŁPRACA - OFERTA

więcej informacji
  • Sportowcy
  • Kluby sportowe
więcej informacji
  • Fitness kluby
  • Siłownie
więcej informacji
  • Sklepy z odzieżą
  • Sklepy ze sprzętem
więcej informacji
  • Księgarnie
  • Biblioteki
więcej informacji
  • Szkoły sportowe
  • Szkoły